Akazienstr. 28, 10823 Berlin

   Kontakt und Reservierungen:
 
Telefon: 030-787 06 057
                 oder:
 
info@cafe-bilderbuch.de
                                        Impressum und Datenschutz   

 


S p e i s e n -  u n d  Ge t r ä n k e k a r t e
 


Café BilderBuch * Berlin © 2023 Melanie Grüneberg. All Rights Reserved.